Nieuwe motie en aanbieden zwartboek

DEN HAAG, 12 juni – Michiel van Nispen van de SP heeft een motie (29279 nr. 858) ingediend waarin slechts wordt gevraagd de reeds aangenomen motie (29936 nr. 69) van 6 juli 2022 van de Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Ellian (VVD) uit te voeren, nu gebleken is dat de vergoedingen voor gerechtstolken door de nieuwe systematiek (afschaffen van voorrijkosten, betaling per minuut i.p.v. per begonnen halfuur, afschaffen van wachttijdvergoeding) soms meer dan 50% minder zijn dan voorheen. In de motie van Sneller/Ellian werd om maatregelen gevraagd die ertoe zouden leiden dat het schrappen van de voorrijkosten voor gerechtstolken geen nadeel meer zou opleveren. Vervolgens is de bandbreedte waarop de bemiddelaars mochten inschrijven verhoogd. Het minimuminschrijfbedrag is met € 15 verhoogd. Dit heeft niet het beoogde effect gehad. Het blijkt zo te zijn dat er nog steeds sprake is van financiële achteruitgang voor gerechtstolken, zelfs als het minimumuurtarief zou worden verdubbeld. Aan minister Weerwind van rechtsbescherming is een omvangrijk Zwartboek overhandigd, waarin de huidige misstanden binnen de aanbestedingen van tolk- en vertaaldiensten voor de overheid worden beschreven. Ondanks de wetenschap van de minister dat de situatie voor gerechtstolken en registervertalers aanzienlijk is verslechterd, blijft hij geloven in de door de bemiddelaars aangeleverde gegevens en ziet hij een verhoging van het uurtarief als een verbetering. De minimale verhoging van het uurtarief weegt echter niet op tegen het afschaffen van voorrijkosten, wachttijdvergoeding en betaling per begonnen halfuur. Indien de minister (ernstig) bezwaar heeft tegen de inhoud van een motie of deze geen meerwaarde vindt hebben, dan ontraadt hij de Kamer deze aan te nemen. Dat is gisteren gebeurd. De minister heeft er (ernstig) bezwaar tegen om de hoogte van de vergoedingen zo te structureren dat ze geen financieel nadeel ondervinden door de nieuwe aanbestedingssystematiek. En dat terwijl in 2022 al een motie is aangenomen waarin is uitgesproken dat er geen financieel nadeel voor de gerechtstolken zou mogen zijn. Reden waarom veel gerechtstolken op alle dinsdagen en vrijdagen momenteel geen opdrachten meer uitvoeren voor het Openbaar Ministerie totdat aan deze onwenselijke situatie een einde is gekomen en vaste reële (geïndexeerde) tarieven voor gerechtstolken zijn ingevoerd.

 

Hier staat de motie van Van Nispen_12-06-2024

 

Lees de tekst van de oorspronkelijk motie hier:  Motie Sneller en Ellian

 

Fedde Dijkstra en Valeria Mamuleanu van de Orde dragen het Zwartboek over aan Van Nispen (zie foto).

Facebook